Shalaka + Bikram | Delhi Wedding

January 20, 2017 In Day Wedding Delhi Wedding Outdoor wedding